Privacy verklaring


Marit Goossens Fotografie, gevestigd aan Oijenseweg 73 te 5346 SP Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.maritgoossens.nl | Oijenseweg 73

5346SP, Oss | +31 611971416

Marit Goossens is de Functionaris Gegevensbescherming van Marit Goossens Fotografie. Zij is te bereiken via info@maritgoossens.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Marit Goossens Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie        
   en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

- Foto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maritgoossens.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het kan voorkomen dat door u te fotograferen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden vastgelegd. `in principe wordt er altijd gewerkt op basis van een (schriftelijke) opdracht. In deze opdracht wordt vastgelegd wat gefotografeerd zal worden en met welk doel en wat er met de gemaakte foto zal worden gedaan (waaronder maar niet beperkt tot: waarvoor de foto wordt gebruikt, waarin of waarop gepubliceerd en door wie). In geval van een portret, bedrijfsfotografie, of andere specifieke fotografie die in opdracht wordt uitgevoerd, wordt er vanuit gegaan dat u door het geven van de opdracht en/of bewust meewerken aan de foto automatisch akkoord gaat met deze vastlegging en verwerking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verdere verspreiding van de foto op social media of op welke andere wijze dan ook door derden, die de foto geoorloofd of ongeoorloofd tot hun beschikking hebben gekregen.

Het kan voorkomen dat u wordt gefotografeerd zonder daar actief toestemming voor te hebben gegeven. Te denken valt aan toevallige aanwezigheid op de achtergrond van een foto. Het is niet doenlijk om iedereen daarvoor vooraf toestemming te vragen. Heeft u vastgesteld dat u op deze wijze in beeld bent gebracht en heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u contact opnemen via info@maritgoossens.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marit Goossens Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te     kunnen voeren

- Marit Goossens Fotografie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Marit Goossens Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Marit Goossens Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marit Goossens Fotografie) tussen zit.


Bewaartermijn

Wij gebruiken persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. De bewaartermijn is onder anderen afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en wetgeving. De gemaakte beelden worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat deze nodig zijn voor het blijven uitoefenen van het beroep. Het auteursrecht van de foto ligt bij de fotograaf.


Delen van persoonsgegevens met derden

Marit Goossens Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marit Goossens Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marit Goossens Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maritgoossens.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Marit Goossens Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marit Goossens Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@maritgoossens.nl

Dit privacybeleid is dynamisch en daarom zal op onze website altijd de actuele versie beschikbaar zijn. 

Copyright Marit Goossens Fotografie © All rights reserved.
Using Format